بررسی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک (روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک انجام گرفت. همچنین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه ی جمع آوری داده ها به شکل توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این روستای واقع در بخش مرکزی شهرستان کازرون (قلعه سید، گلستان، مشتان، سیف آباد، 6پژوهش، شامل کشاورزان 562 نفر و نمونه گیری بر اساس جدول کرسی و مورگان متشکل از نمونه 923 امرآباد و انارستان) بود. جامعه آماری شامل نفری از کشاورزان انتخاب شد. ابزار جمعآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه های محقق ساخت بود که اساس طراحی آن استخراج متغیرها از پیشینه نگاشته ها بود .تایید روایی پرسشنامه این پژوهش با استفاده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. برای سنجش میزان پایایی سوالات طرحشده، پیش آزمون انجام گرفته و برای تایید آن از محاسبه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بخش دریافت ، میزان بکارگیری کشاورزی 3/65 ، نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک 3/30 اطلاعات کشاورزی ارگانیک بوده است. نتایج نشان داد که بر 3/37 و عوامل لازم در بکارگیری کشاورزی ارگانیک از نظر کشاورزان 3/39 ارگانیک اساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و برحسب متغیرهای میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک و عوامل لازم در بود. مقایسه میانگین 3/32 بکارگیری کشاورزی ارگانیک، متغیر نوع مالکیت دارای تفاوت آماری معنی داری در سطح رتبهای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک به وسیله آزمون کروسکال والیس تفاوت معنی داری را در سطح یک درصد نشان داد. همچنین مقایسه میانگین رتبه ای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر درصد نشان داد. در نهایت، براساس همبستگی بین متغیرهای 2 عوامل لازم در بکارگیری تفاوت معنی داری را در سطح تحقیق نیز متغیرهای میزان بکارگیری و عوامل لازم در بکارگیری دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر کانال دریافت اطلاعات بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.