ارزیابی ویژگی های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری اشریشیا کلی O157:H7

پیام:
چکیده:

مقدمه اشریشیا کلی یک باکتری مهم بیماریزا است که از طریق آب و مواد غذاایی آلوده منتقل می شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدباکتریایی آن بر روی اشریشیا کلی O157:H7 بود.مواد و روش هانانولیپوزوم به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد. اندازه ذره ای، شاخص بس پاشیدگی و کارایی سیستم درون پوشانی مورد بررسی گرفت. حداقل غلظت بازدارنده رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس و نانولیپوزوم حاوی اسانس باریجه به روش رقیق کردن در محیط مایع بر علیه باکتری اشریشیا کلیO157:H7  تعیین گردید. همچنین رشد این باکتری در مجاورت غلظت های مختلفی از حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس در دو حالت آزاد و درون پوشانی شده در زمان های منتخب پس از کشت انجام شد.یافته هااندازه نانولیپوزوم خالی و نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب 138/76 و 81/47 نانومتر بود. همچنین نانولیپوزوم حاوی اسانس شاخص بس پاشیدگی کمتری داشت. کارایی درون پوشانی به میزان 73/26 درصد به دست آمد. حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی اسانس در حالت درون پوشانی نسبت به حالت آزاد کمتر بود. استفاده از اسانس آزاد با غلظت 75 درصد حداقل غلظت کشندگی در مقایسه با نمونه کنترل سبب کاهش لگاریتمی تعداد باکتری CFU/mL 3/28 و 1/12 به ترتیب در12 و 24 ساعت پس از کشت گردید. این کاهش در نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب CFU/mL 3/4 و 2/53 لگاریتم بود (0/05<p).نتیجه گیرینانولیپوزوم اسانس باریجه به شکل موفقیت آمیزی به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد و اثر ضد میکروبی بیشتری بر روی اشریشیا کلی O157:H7 نسبت به اسانس آزاد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!