بررسی فنوتیپی و مولکولی تولید بیوفیلم در استرپتوکوکوس موتانس های ایجاد کننده پلاک دندانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

پوسیدگی دندان یکی از مهم ترین معضلات جوامع می باشد. فعالیت باکتریهای تولید کننده ی اسید به ویژه بیوفیلم هایstreptococcus mutants اصلی ترین عامل ایجاد کننده ی این عارضه محسوب می شود. ایجاد بیوفیلم های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیمی ویژه به نام گلوکان سوکراز یا گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کد می شود. هدف از این مطالعه بررسی ژن های موثر gtfB و gtfC باکتری  streptococcus mutants در تشکیل بیوفیلم پلاک دندانی می باشد.

مواد و روش ها

 در بررسی بیوفیلم با استفاده از روش پلیت میکروتیتر بر روی سطوح پلی استیرنی تشکیل گردید   استخراج DNA با استفاده از کیت باکتریهای گرم مثبت سیناژن (Cinna Pure DNA KIT-PR881614) صورت گرفت. جهت بررسی محصول PCR، نمونه ها بر روی ژل آگارز 1درصد منتقل شد .pH بهینه و تاثیر غلظت های مختلف ساکارز بر رشد باکتری به روش کدورت سنجی در طول موج 630 نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.

نتایج

یافته ها نشان داد از 46 نمونه مورد مطالعه 19 جدایه (30/41 درصد) واجد ژن gtfB و 8 مورد (4/17 درصد) واجد ژن gtfC بودند. میزان جذب نوری بیوفیلم تولیدی توسط نمونه ها با یکدیگر متفاوت بوده و بیشترین میزان جذب 43/1 میباشد. در این مطالعه بیشترین میزان رشد باکتری stereptococcus mutants جداشده از پلاک دندان در غلظت 5/0 گرم بر لیتر ساکارز و 5/4 =pH حاصل شد.

بحث و نتیجه گیری

بنابراین قند ساکارز که قند معمول موجود در رژیم غذایی است سبب رشد باکتری stereptococcus mutants، که عامل اصلی پوسیدگی دندان است، می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069855 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!