بررسی مقایسه ای اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه مارچوبه با نانوذرات نقره تجاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه نانوذرات فلزی بخصوص نانوذرات نقره در زمینه پزشکی و درمانی حایز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه مارچوبه (Asparagus khorasanesis) سنتز گردید. خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آن توسط روش های UV-vis، میکروسکوپ الکترونی نگاره و گذاره (SEM و TEM) و FTIR بررسی شد. در ادامه خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری با روش MIC و اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک آنها بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) به ترتیب با استفاده از روش های MTT و فلوسیتومتری در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر مطالعه شد.

یافته ها

نانوذرات نقره سنتز شده پیک جذبی 420 نانومتر را در UV-vis نشان دادند. نتایج حاصل از SEM، TEM و FTIR نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختار کروی و دارای میانگین اندازه 96/12 نانومتر بودند. نتایج MIC نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثرات ضدمیکروبی معنادتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری بودند. هم چنین نتایج MTT و فلوسیتومتری نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده در غلطت های 50 و 100 میکروگرم در میلی لیتر خاصیت سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک معنادارتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارند. 

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارای اثرات بیولوژیکی معنادارتری می باشند و بنابراین این نانوذرات می توانند به عنوان کاندید دارویی مورد توجه قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069857 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!