اثر ترانس سینامیک اسید بر اختلالات شناختی ناشی از تشنجات پریناتال در موشهای صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تشنج پریناتال سبب آسیب جدی به سیستم عصبی جنین می گردد که اختلالات شناختی و رفتاری را در نوزادان به همراه دارد. مطالعه حاضر به ارزیابی اثر ترانس سینامیک اسید بر اختلالات شناختی و آسیب سلولی هیپوکامپ در مدل موش صحرایی تشنج پریناتال ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) می پردازد.

مواد و روش ها

30 سر موش صحرایی ماده باردار به صورت تصادفی در 5 گروه کنترل، PTZ+NS، PTZ+SIN25، PTZ+SIN50 و PTZ+SIN100 تقسیم شدند. حیوانات با تجویز مکرر PTZ (40 میلی گرم بر کیلوگرم، درون صفاقی) از روز 13 بارداری به مدت 7 روز تیمار شدند. دو ساعت قبل از دریافت PTZ، موش های صحرایی باردار با نرمال سالین (گروه PTZ+NS) یا سینامیک اسید (گروه های PTZ+NS با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) گاواژ شدند. ارزیابی حافظه کاری، یادگیری اجتنابی و رفتارهای شبه اضطرابی در نوزادان نر یک ماهه صورت گرفت. سپس، نمونه های مغز جهت مطالعه هیستوپاتولوژیک آسیب سلولی هیپوکامپ آنالیز شدند.

یافته ها

کاهش معنی دار در رفتار تناوبی (حافظه کاری)، تاخیر در ورود به محفظه تاریک (حافظه اجتنابی) و افزایش سطح اضطراب به همراه کاهش تراکم سلولی در نواحی مختلف هیپوکامپ در گروه PTZ+NS نسبت به گروه کنترل دیده شد (05/0˂p). در حالی که در گروه های تیمار شده با سینامیک اسید، افزایش معنی دار حافظه کاری، اجتنابی و تراکم سلولی هیپوکامپ نسبت به گروه PTZ+NS دیده شد (05/0˂p).

نتیجه گیری

سینامیک اسید با کاهش آسیب سلولی هیپوکامپ سبب بهبود اختلالات شناختی در مدل تشنجات پریناتال ناشی از  PTZدر موش های صحرایی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069858 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!