تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی

پیام:
چکیده:
مقدمه

syd و murf1 نشانگرهای مولکولی مهم برای آتروفی عضلانی هستند که در شرایط مختلف همچون دیابت در عضلات اسکلتی به طور قابل توجهی افزایش می یابند. هدف از این تحقیق، تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن syd و murf1 عضله اسکلتی موش های دیابتی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، 60 سر موش نر ویستار 20±220 گرم به طور تصادفی در 5 گروه شامل کنترل پایه، کنترل هشت هفته، دیابت، تمرین و دیابت-تمرین قرار گرفتند. موش ها با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تک دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به صورت درون صفاقی دیابتی شدند. تمرین تناوبی شدید با شدت 85-80 درصدVO2max ، 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته روی تردمیل اجرا گردید. میزان بیان ژن های syd و murf1 به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 0/05p≤ استفاده شد.

یافته ها

بیان ژن murf1 و syd عضله اسکلتی در گروه دیابت نسبت به گروه های کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (0/001P=) و تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنی دار بیان ژن murf1 و syd شد (0/001P=).

نتیجه گیری

تمرین تناوبی شدید احتمالا می تواند از طریق کاهش بیان ژن syd وmurf1  در عضله اسکلتی به کاهش آتروفی در افراد مبتلا به دیابت کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069859 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!