تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت های نر ویستار

پیام:
چکیده:

قرار گرفتن در معرض سمیت نانوذرات موجب اختلال در عملکرد قلب و افزایش سایتوکاین های التهابی می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت های نر ویستار می باشد.مواد و روش هادر این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نژاد نر ویستار با سن 12-8 هفته و میانگین وزن 9/34 ±202 گرم به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل، تمرین بی هوازی، تمرین بی هوازی- نانوبیولوژیک، تمرین بی هوازی- نانوشیمیایی، نانوبیولوژیک و نانوشیمیایی تقسیم شدند. نانو ذره نقره شیمیایی و بیولوژیک بعد از یک دوره بی تمرین هوازی، در دوز سمی به طریق درون صفاقی تزریق شد. نمونه ها پس از 48 ساعت بیهوش و کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. یافته هانتایج نشان داد مقادیر ICAM، hsCRP، IL-8 و IL-6 بافت قلب رت های نر ویستار در گروه های مختلف تحقیق، تفاوت وجود داشت (000/0P=). میزان hsCRP بافت قلب در گروه نانوشیمیایی تمرین بی هوازی و نانوبیولوژیک-تمرین بی هوازی به ترتیب نسبت به گروه نانوشیمیایی و نانوبیولوژیک به طور معنی داری کمتر بود (000/0P =). همجنین IL-8 بافت قلب در گروه نانوشیمیایی-تمرین هوازی نسبت به گروه نانوشیمیایی به طور معنی داری کمتر بود (000/0P =).نتیجه گیریسمیت ناشی از نانو ذرات نقره با افزایش شاخص های التهابی در بافت قلب همراه بود. به نظر می رسد که تمرینات بی هوازی منظم می تواند اثر محافظتی در مقابل افزایش برخی عوامل التهابی ناشی از سمیت نانو ذرات نقره شیمیایی و بیولوژیک داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069860 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!