تاثیر شنا بر میزان SOD و CAT کاردیومایوسیتی موش های صحرایی نر مسموم شده با پراکسیدهیدروژن

پیام:
چکیده:
مقدمه

عضله قلب به عنوان یک بافت اکسیداتیو با فعالیت مداوم یکی از بافت های مستعد جهت بروز آسیب های اکسیداتیو است. آنزیم های SOD و CAT در تعدیل فشار اکسایشی نقش موثری ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر شش هفته شنای اجباری بر سطوح آنزیم های SOD و CAT کاردیومایوسیتی موش های مسموم شده با پراکسیدهیدروژن است.

مواد و روش ها

در این پژوهش تعداد 24 سر موش نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±180 به طور تصادفی به چهارگروه (1).کنترل ، (2).شم (تزریق سالین)، (3).آب اکسیژنه ، (4).آب اکسیژنه و تمرین تقسیم شدند. برای القاء فشار اکسیداتیو،در گروه های 3و4، موش ها H2O2 را به میزان mmol/kg1، در طول سه هفته به شکل یک روز درمیان و به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند. درگروه تمرین، شنای اجباری، در طول شش هفته ،  به مدت 60 دقیقه در روز و طی 5 روز در هفته انجام شد . سنجش میزان فعالیت آنزیم ها، به روش الایزا انجام شد. جهت تعیین معنی داری از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. (0/01> P)

یافته ها

نتایج نشان داد القای H2O2 باعث کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های SOD و CAT شد لیکن شش هفته شنای اجباری در آب باعث افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در بافت قلب شد. (0/01> P). میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نیز با افزایش روبرو شد که این افزایش معنی دار نبود.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت شنای اجباری با افزایش معنی دار فعالیت آنزیم SOD از تضعیف سیستم آنتی اکسیدانی قلب متعاقب القای H2O2 پیشگیری می کند. بنابراین از این نوع تمرین می توان در جهت تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بهره گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069861 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!