ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار

پیام:
چکیده:
زمینه  و هدف

از چالش های اساسی در زمینه محیط زیست، افزایش تدریجی غلظت فلزات سنگین در خاک می باشد. در این پژوهش، توانایی گونه چنار برای جذب فلز سنگین جیوه مورد بررسی قرار گرفت.
 

روش بررسی

نهال های دو ساله گونه چنار از نهالستان تهیه شد، غلظت های صفر و صد میلی گرم در لیتر محلول کلرید جیوه پس از محاسبه به خاک گل دان های نهال ها اضافه شد و پس از گذشت یک دوره شش ماهه از رشد نهال ها اندام هوایی و ریشه جدا شد سپس میزان غلظت فلزجیوه در نمونه ها تعیین شدو داده ها موردبررسی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که بیشترین مقدار انباشت جیوه در اندام هوایی ،95 /64 میلی گرم در کیلوگرم  در ریشه 94/117 میلی گرم در کیلوگرم و در  خاک33/21 میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید، و مقدار کلروفیل کل و قند به ترتیب مقدار 66/4 میلی گرم بر گرم و 552/0 میلی گرم بر گرم می باشد.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل شده از این پژوهش گونه  درختی چنار نسبتا مناسب جهت پالایش خاک های آلوده به فلز جیوه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069931 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!