سنجش سطح پایداری در فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
زمینه

بررسی و شناخت وضعیت و تنگناهای توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه به لحاظ پایداری، از جمله مسایلی است که امروزه در برنامه ریزی و سیاست گذاری کسب و کارهای کارآفرینانه مورد توجه قرار گرفته است.

هدف

پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح پایداری در فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی در استان کرمانشاه انجام شد.

روش بررسی

این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (پرسش نامه) استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط تعدادی از کارشناسان و اساتید گروه کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه کارآفرینان کشاورزی و کارشناسان 72/0 و 82/0 به دست آمد. سطح تحلیل پژوهش فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی و واحد تحلیل کارآفرینان کشاورزی (72) و کارشناسان و متخصصان (27) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری و الگوی ISDM استفاده شده است.

یافته ها

واحدهای کارآفرینی استان کرمانشاه به دلیل رعایت کردن شاخص های مهمی مانند توجه به منابع طبیعی، استفاده از دانش بومی، استفاده از سموم کم، مشارکت و همکاری، ارتباط با مراکز مشاوره، وابستگی به کمک و یارانه دولتی و آگاهی نداشتن خریداران از محصولات در حالت نسبتا پایدار قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی کل، از میان 72 واحد کارآفرینی بررسی شده، 14 واحد در حالت ناپایدار، 22 واحد نسبتا ناپایدار، 23 واحد نسبتا پایدار و 13 واحد در حالت پایدار قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده نشان می دهند که توسعه فعالیت های کارآفرینانه در فعالیت های کشاورزی مطالعه شده در مجموع در سطح نسبتا پایداری قرار دارند که بین ابعاد بررسی شده، بعد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بهترین و بدترین وضعیت پایداری را دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!