تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه

پیام:
چکیده:
تیم کارآفرینانه، رایج ترین نهاد بنیان گذار کسب وکار در صنعت فناوری اطلاعات است. تشکیل کسب و کار توسط تیم کارآفرینانه، آثار مثبتی در نتایج عملکرد آن دارد. با این حال، در زمینه فناوری اطلاعات توافق چندانی در مورد تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکار وجود ندارد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و با روش تصادفی ساده، از 98 نفر ازمدیران کسب و کار فعال در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران که به طور تیمی راه اندازی و اداره می شدند، گردآوری شده و تحلیل داده ها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام یافته است. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه ها تایید شد. دلیل تناقضات پیشین، عدم تبیین ساز وکار تاثیر ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار است. براساس نتایج، اندازه و تنوع تیم کارآفرینانه هم زمان که از پویایی محیط تاثیر می پذیرد، از طریق ایجاد دسترسی بالاتر به منابع ناشی از شبکه کارآفرینانه گسترده تری که خود معلول اندازه بزرگ تر و تنوع بیشتر تیم کارآفرینانه است، عملکرد کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070014 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!