طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

پیام:
چکیده:
کشف و به کارگیری فرصت های کارآفرینی از اصول مهم زنجیره تامین کارآفرینانه است. اما فرصت های کارآفرینی دارای یک فریم خاص اند که باز بودن آن محدودیت زمانی دارد. در این معنا اگر این زمان به سر آید، دیگر فرصت تلقی نمی شوند و پنجره بسته خواهد شد. طراحی مدلی برای شناخت علائم و سیگنال های بازبودن پنجره های فرصت در سرتاسر زنجیره تامین به منظور بهره برداری از فرصت ها، هدف این تحقیق است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، برحسب گردآوری داده ها از نوع اسنادی- فراترکیب و از نوع پژوهش های غیرآزمایشی (توصیفی) است. در این تحقیق براساس روش فراترکیب، 295 مقاله و کتاب (منابع داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای پالایش و کنترل کیفیت متون، با استفاده از روش مهارت های ارزیابی ضروری، 36 مقاله نهایی انتخاب شده و پس از بازنگری، ترکیب مفاهیم مشترک و سنجش پایایی ابعاد و مولفه های به دست آمده با کمک خبرگان و استفاده از شاخص کاپا، نتایج تحقیق با عنوان مدل پنجره فرصت در زنجیره تامین، براساس تغییرات در 8 مقوله اصلی (تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، تکنولوژی، دانش جدید، نقایص بازار، صنعت و بازار و تغییرات جمعیتی) و 34 تم ارائه شده است. این الگو می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران در سرتاسر زنجیره تامین ایجاد کارآفرینی مدنظر قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
421 -440
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070017 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!