بررسی و ارزیابی عوامل برون سازمانی موثر در بروز پدیده خودکشی بر اساس نظریات جرم شناختی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش در راستای تبیین و ارزیابی عوامل برون سازمانی موثر در بروز پدیده خودکشی بر اساس نظریات جرم شناختی انجام شده است. از این رو سعی شده است با بهره گیری از نظریه علت شناسی جنایی و نظریه پویایی جنایی به تبیین علتهای موثر در وقوع این پدیده پرداخته شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و نخبگان ناجا در موضوع تحقیق است که حجم نمونه مورد نیاز بر اساس فرمول کوکران 214 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) بود . نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات جرم شناختی ، خصوصیات فردی عرضی با میانگین 85/2 بیشترین تاثیر را در بروز خودکشی و کمترین مربوط به خصوصیات فردی ذاتی با میانگین 01/2 گزارش شده است. از میان گویه های خصوصیات فردی عرضی گویه " حس کنجکاوی و ماجراجویی نسبت به اسلحه " با بارعاملی 0.7 بیشترین تاثیر را بر وقوع خودکشی دارد. گویه " تحت تاثیر قراردادن فرماندهان برای کسب هرنوع امتیاز مانند معافیت یا کسر خدمت " با بارعاملی 0.72 از نظر اثر گذاری در بروز خودکشی در رتبه دوم قرار دارد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070063 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!