بررسی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرایم (مورد مطالعه فا.ا.خراسان شمالی)

پیام:
چکیده:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که در راستای ارزیابی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرائم تدوین شده است، پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان پایور ف. ا.ا. خراسان شمالی است.حجم نمونه به صورت تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران به تعداد 315 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار عددی 892/0 مورد تایید قرار گرفت. متغیر های پژوهش غیر عادی است. بنابراین داده ها از طریق آزمون ناپارامتری دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برگزاری کلاس آگاه سازی در پیشگیری از جرائم کارکنان، شناسایی کارکنان در معرض خطر در پیشگیری از جرائم کارکنان، تشویق و تقدیر ازکارکنان صحیح العمل، فرستادن پیامهای صیانتی بیش از حد متوسط موثر است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!