بررسی نیازهای آموزشی فردی وسازمانی مدیران مورد مطالعه: کارکنان بازرسی کل ناجا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران بازرسی کل ناجا و اولویت بندی این نیازها صورت گرفت.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که بصورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 60 نفر از مدیران بازرسی کل ناجاهستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی از قبیل آزمون تی نمونه1 و آزمون فریدمن استفاده شده است. دراین تحقیق از شیوه ایجاد توافق(توافق محور) و فن دلفی استفاده شد. با توجه به نتایج این روش، 17نیاز آموزشی در بعد سازمانی و ده نیاز به عنوان نیازهای آموزشی فردی مدیران بازرسی شناخته شد. نتایج نشان داد که در بعد سازمانی شناخت تهدیدات، فرصتها، قوتها و ضعفهای سازمانی و آشنایی با فرمانها، تدابیر و اسناد بالا دستی با میانگین رتبه ای 11.75 و 13 در اولویت اول مدیران ، و در بعد فردی نیز فن سخنوری و خودکنترلی با میانگین رتبه ای 5.95 و 7 در اولویت اول مدیران است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070067 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!