ادراک شهروندان از میزان فساد اداری در پلیس و دستگاه های خدماتی کشوری

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف سنجش ادراک مردم از فساد اداری در سازمانهای کشوری انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افراد بالای 18 سال مراکز استانها بوده که تعداد 15048 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه در هر شهر بین 400 تا 1100 نفر بوده است که سهم آنها به نسبت جمعیت شهری بالای 18 سال و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اجرای آزمایشی و اطمینان از اعتبار و پایایی آن در نیمه اول سال 1393 اجرا شده است. مبنای ساخت پرسشنامه، شاخصهای مربوط به مصادیق فساد اداری شامل رشوه، اختلاس، تبانی و پارتی بازی بوده است. نمره ادراک فساد اداری در گستره صفر تا 10 و از تلفیق داده های مربوط به مصادیق فساد اداری برای هر دستگاه محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین، میانه، انحراف معیار و آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و M باکس و کرویت بارتلت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، که بیشترین میزان ادراک مردم از فساد اداری در سازمانها به ترتیب عبارت است از: شهرداری ها، بانکها، دادگاه ها و دادگستری ها، گمرک، ادارات دارایی و مالیات، نیروی انتظامی، بیمارستانها، دانشگاه ها، ادارات و دفاتر ثبت اسناد و املاک و آموزش و پرورش.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070095 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!