عوامل موثر بر تعهد شغلی فرماندهان و مدیران ناجا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بین کارکنان کلانتریها، پلیس راهنمایی و رانندگی و کارکنان ستادی، نمونه ای به حجم 164 نفر با استفاده از روش نمون هگیری طبقه ای انتخاب شدند؛ آنگاه با استفاده از مقیاس استاندارد و مقیاس محقق ساخته برخوردار از پایایی بسنده، میزان تعهد شغلی، میزان تاثیر عوامل شخصیتی، میزان تاثیر عوامل سازمانی، انگیزه، رضایت و روحیه سازمانی آنان انداز هگیری شد. داده ها به کمک نر مافزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح آشکار ساخت که گرچه هم عوامل شخصیتی و هم عوامل سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان فاتب تاثیر معناداری دارد، سهم برخی عوامل شخصیتی و سازمانی در تب یین تغ ییرات متغیر مستقل)یعنی تعهد شغلی(از سایر عوامل بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070096 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!