بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز آسیب های عملکردی روسای کلانتری (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش، «بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز آسیبهای عملکردی روسای کلانتریهای تهران بزرگ » است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که با شیوه همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی روسای کلانتریهای تهران بزرگ است که با توجه به محدود بودن نمونه آماری به صورت تمام شماری بوده است. در این پژوهش ابزارهای جم عآوری داد ه ها دو پرسشنامه آسیبها و پرسشنامه عوامل محیطی بود. برای براورد میزان پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه آسیبها) 9/ 0(و در پرسشنامه عوامل محیطی) 77 / 0(بوده است. نتایج نشان داد با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن و در سطح اطمینان 95 / 0، بین عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و آسیبهای عملکردی روسای کلانتریهای تهران بزرگ رابطه معنی داری وجود داشت. این رابطه از نوع مستقیم است؛ به این معنی که افزایش هر کی از عوامل، همراه با آسیبهای عملکردی بوده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070098 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!