بررسی تاثیر نظارت و بازرسی بر عملکرد مدیران مالی ناجا مورد مطالعه دیوان محاسبات کشور

نویسنده:
پیام:
چکیده:

نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای بزرگ به دلیل نوع اهداف، وظایف و تنوع ماموریتها و وجود بودجه های خاص امنیتی سامانه نظارتی ویژه ای دارد که به عنوان سازمان دولتی در اجرای تکالیف قانونی باید نسبت به ثبت فعالیتهای مالی و نگهداری آنها برابر قوانین، آیین نام ه ها و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی ربط بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور اقدام کند؛ لذا در این پژوهش برای توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای پاسخ به سوالهای پژوهش نیز از آزمون t یک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه است که بین 120 نفر از کارشناسان اداره کل مالی و ذی حسابی ناجا و عاملان ذی حساب و مدیران مالی فرماندهی انتظامی استانها، شهرستانها و معاونتهای مستقر در ستاد ناجا توزیع شد. نتایج آزمون فرضیات و جمع آوری یافته های پژوهش، نشان داد که نظارت دیوان محاسبات کشور بر دقت، سرعت و صحت در نتیجه عملکرد مالی عاملان ذی حساب ناجا تاثیر داشت. با اعمال کنترلهای بیشتر و هم چنین ارائه آموزشهای لازم به عاملان ذی حساب موجبات رعایت و اجرای هرچه بهتر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و... توسط آنان، فراهم شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!