طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تفکیکی در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تفکیکی برای دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان انجام شده است.

روش

برای طراحی الگوی برنامه درسی تفکیکی از روش تحقیق ترکیبی و برای اعتبارسنجی آن از روش دلفی استفاده شده است. جامعه این پژوهش در بخش طراحی شامل کلیه دانش آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم و در بخش اعتبار بخشی متخصصین برنامه درسی و آموزش دانش آموزان استعداد درخشان بود. روش نمونه گیری در بخش طراحی الگو موارد نوعی و تصادفی ساده و در بخش اعتباربخشی الگو گلوله برفی بود. برای گردآوری داده ها در بخش طراحی الگو از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته و در بخش اعتباربخشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی داده ها به وسیله چک کردن اعضا، روایی محتوایی، روایی سازه و آلفای کرانباخ تائید شده است.

یافته ها

نتایج بیانگر این بود که دانش آموزان محتوای دلخواه را دارای شرایطی چون وجود فعالیت عملی، توجه به خلاقیت، تخصصی کردن مطالب، همراهی با علم روز جهان، وجود کتاب های تکمیلی، استدلال و منطق زیر بنایی مباحث، توجه به نوجوان و چالش های پیش روی او و توجه به علایق و استعدادهای فردی می دانستند. ویژگی های عنصر فرایند در برنامه درسی تفکیکی نیز شامل کاربردی بودن، استفاده از مواد کمک آموزشی، یادگیری فعال، روش اختصاصی برای هر درس، بعد علمی معلم و بعد اخلاقی معلم بود. ویژگی عنصر فرآورده نیز شامل آزمون مستمر، توجه به خلاقیت، کاربردی بودن ارزشیابی، ارزشیابی پروژه ای، اصول فنی آزمون سازی و تاکید بر یادگیری عمیق بود. بررسی اعتبار الگوی پیشنهادی مبین این بود که متخصصین با حذف روش ویژه برای هر درس، اضافه نمودن توجه به خلاقیت در تمام عناصر برنامه درسی، اضافه نمودن حمایت از یادگیری مستقل به عنصر فرایند برنامه درسی تفکیکی، اضافه نمودن ارزشیابی چندگانه و خودارزیابی به عنصر فراورده، الگوی پیشنهادی را دارای اعتبار مطلوبی ارزیابی کردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070104 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!