بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)

پیام:
چکیده:

طرح های جنگلداری، با برداشت درختان و نهال کاری گونه های مختلف در تنظیم تنوع گونه های درختی تاثیرگذار بوده اند و بررسی تغییرات تنوع گونه های درختی و حفظ پایداری توده با استفاده از آماربرداری طرح های جنگلداری می تواند ابزاری مناسب به منظور تصمیم گیری ها در مدیریت جنگل ها به شمار آید. برای بررسی تغییرات تنوع گونه های درختی در جنگل می توان از شاخص هایی نظیر شاخص شانون- وینر و سیمپسون استفاده کرد. در این تحقیق از آماربرداری های طرح جنگلداری سری واتسون در سال 1383 و 1393 استفاده شد. در این سال ها 369 قطعه نمونه دایره ای شکل به شعاع 10 آر با شدت 3/3 درصد و با شبکه آماربرداری 200×150 متر با GPS برداشت شد. شاخص های سیمپسون و شانون- وینر در قطعات نمونه محاسبه و سپس با استفاده از بررسی هیستوگرام، نمودار Q-Q، سمی واریوگرام و RMSE، نرمال بودن داده ها و کارایی درون یابی به روش کریجینگ بررسی شد و نقشه زمین آمار شاخص های گفته شده در سال 1383 و 1393 و نیز نقشه تغییرات آنها تهیه شد. نتایج نشان داد، طی دوره 10 ساله اجرای طرح جنگلداری، شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون-وینر در حدود 30 درصد سطح سری بهبود یافته و حدود 60 درصد عرصه بدون تغییر و حدود 11 درصد منطقه نیز کاهش تنوع گونه ای داشته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070115 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!