بررسی شیوه های موثر نظارت و کنترل روسای کلانتریها  بر عملکرد کارکنان کلانتریهای استان کرمان

پیام:
چکیده:

این تحقیق با عنوان بررسی شیوه های موثر نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان کلانتری های استان کرمان تدوین شده است. محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سوالاتی به شرح ذیل بوده است:1. روسای کلانتری ها از کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بیشتر استفاده می کنند؟
2. کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان موثرتر است؟
با توجه به این سوالات، فرضیه هایی مبنی بر اینکه روسای کلانتریها به منظور نظارت و کنترل کارکنان بیشتر از شیوه پیش از عمل استفاده می کنند و شیوه نظارت و کنترل هنگام عمل بر عملکرد کارکنان موثر تر است، متصور است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام روسا و کارکنان کلانتری های استان کرمان در سال 1385(جمعا 26 کلانتری) هستند. حجم نمونه آماری 146 نفر است که با توجه به سرشماری روسای کلانتری ها، کارکنان جمعی به تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه منابع و پرسشنامه استفاده شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی توکی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از رد فرضیه اول طبق نظر افسران و تایید آن براساس اظهار نظر درجه داران است، هم چنین بر طبق اظهار نظر روسای کلانتری ها فرضیه دوم تایید می گردد. در پایان بر اساس نتایج تحلیل های آماری، پیشنهادهایی ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070186 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!