تحلیل میکرومکانیک مدل خرابی فولادهای دوفازی تحت بارگذاری کششی با استفاده از المان های حجمی نماینده دوبعدی و سه بعدی

پیام:
چکیده:
فولادهای دوفازی از دو فاز نرم فریت و فاز سخت مارتنزیت که در فاز فریت پراکنده شده است، تشکیل شده اند. درگذشته محققین به تحلیل سازوکار شکست فولادهای دوفازی پرداخته اند و نمونه های تحت کشش تک محوره را با استفاده از المان حجمی نماینده دوبعدی مدل کرده اند. با توجه به اینکه در المان حجمی نماینده دوبعدی فرضیات ساده کننده ای انجام می شود، برای تحلیل دقیق تر سازوکار های شکست، تحلیل های سه بعدی المان حجمی نماینده می توانند موردتوجه باشند. در این تحقیق به مقایسه ی رفتار میکرومکانیکی و سازوکار های خرابی و شکست نمونه هایی، با نسبت ضخامت به عرض متفاوت با استفاده از المان حجمی نماینده دوبعدی و سه بعدی با استفاده از روش المان های محدود پرداخته شده است. در این پژوهش آزمایش ها در سه مرحله شروع گلویی شدن، پس از گلویی شدن و شکست نهایی تحت کشش تک محوره انجام شده است و از عکس های متالوگرافی و میکروسکوپ الکترونی نیز برای بررسی الگوی تغییر شکل و سازوکار شکست استفاده شده است. همچنین با توجه به شکل تقریبی کروی حفره ها که در نتایج تجربی مشاهده شده و مقایسه ی آن با نتایج عددی به دست آمده از المان حجمی نماینده سه بعدی، محلی شدن تنش هیدرواستاتیکی به عنوان نشان دهنده محل شکل گیری حفره ها در حالت سه بعدی در نظر گرفته شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070361 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!