بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی)

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء در شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی است. جامعه آماری شامل کارشناسان تولیدی شرکت های ارج، اسنوا و الکترواستیل هستند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده و 315 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با روش آماری توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری تکنولوژیکی و عوامل سازمانی بر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. مدیریت دانش نیز بر نوآوری باز، ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش تاثیرگذار است و همچنین ظرفیت مدیریت دانش تحت تاثیر نوآوری باز و ظرفیت نوآوری بوده و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری تاثیرگذار است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070546 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!