مدل تخصیص بهینه بودجه نگهداشت آماد وپشتیبانی ناجا

پیام:
چکیده:

تخصیص بهینه اعتبارات آمادی، کوشش هایی است که صرف استفاده بهینه از بودجه نگهداشت و اعتبارات آمادی می شود و به منظور استفاده حداکثری از منابعی است که معمولا در حد کفایت وجود ندارند و در اصطلاح اقتصادی کمیاب اند. هدف از این پژوهش، تاکید بر اهمیت تخصیص بهینه بودجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیر گذار در انجام ماموریت های سازمان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل معاونین آماد استان ها، مدیران و کارشناسان ستاد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است که تعداد 85 نفر و به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.904 است. نتایج تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS حاکی از آن است که ابعاد مدل تخصیص بهینه بودجه نگهداشت در آماد و پشتیبانی ناجا به ترتیب اولویت عبارت است از: چرخه واگذاری با بار عاملی 0.92 زمان با بار عاملی 0.82 و آمار با بار عاملی 0.62. همچنین مولفه «تخصیص» در بعد چرخه واگذاری، مولفه «تصویب» در بعد زمان و مولفه «اعتبار محقق شده» در بعد آمار، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردارند..

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!