رابطه کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با آزمون نقش میانجی فلات زدگی شغلی بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 217 نفر از کارکنان شهرداری شیروان بود و با توجه به جدول کرجسی و مورگان 136 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، فلات زدگی شغلی باردویک (1986) و سکوت سازمانی ون داین (2003) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss22 و PLS صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همکرا و واگرا و سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کیفیت زندگی کاری، فلات زدگی شغلی و سکوت سازمانی به ترتیب برابر با 0.82،79/0 و 0.86 بود. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی ارتباط مستقیم و معکوس وجود دارد و فلات زدگی شغلی نقش میانجی را در این رابطه معناداری ایفا نمی کند؛ بین کیفیت زندگی کاری و فلات زدگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری (0.40-) وجود دارد و ارتباط بین فلات زدگی شغلی و سکوت سازمانی برابر با 22/0 بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070549 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!