بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)

پیام:
چکیده:

این مقاله با هدف ایجاد یک مدل جامع که درک روابط راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی شرکت را تسهیل می کند، انجام شده است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به منظور سنجش مولفه های راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی جمع آوری شده اند. کلیه مدیران و کارکنانی که در فرآیند زنجیره تامین صنعت لاستیک بارز کرمان مشارکت دارند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. پایایی تک تک متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری آزمایش شده و برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار PLS استفاده گردیده است. با بررسی رابطه راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی، نتایج نشان می دهد که راهبرد زنجیره تامین ناب با سه بعد یکپارچگی زنجیره تامین رابطه مثبت دارد؛ و یک زنجیره تامین ناب برای شرکت هایی که در اولویت های بالاتری برای هزینه، کیفیت و راهبردهای تحویل قرار دارند، مناسب است. در حالی که یک زنجیره تامین چابک برای شرکت هایی که در راهبرد انعطاف پذیری رقابت می کنند مناسب است و در این جامعه آماری راهبردی زنجیره تامین چابک فقط با بعد یکپارچگی داخلی رابطه مثبت داشته است. علاوه بر این، هر دو راهبرد ناب و چابک از لحاظ یکپارچگی داخلی و خارجی به سطوح بالاتری از یکپارچگی زنجیره تامین نیاز دارند، اما راهبردهای ناب تاثیر قابل توجهی بر یکپارچگی خارجی نسبت به راهبردهای چابک دارند. همچنین یکپارچگی داخلی و یکپارچگی با مشتری با عملکرد رقابتی سازمان رابطه مثبت داشته اند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070559 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!