بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)

پیام:
چکیده:

هدف اصلی در این مطالعه بررسی و تحلیل تاثیر نوآوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین در شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان زنجیره تامین تدارکات، تولید، عملیات و بازرگانی شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شرکت های مذکور بودند که تعداد آنها 600 نفر بوده و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 235 نفر به شیوه طبق ه ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه نوآوری سازمانی کارابولوت (شامل ابعاد نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی) و پرسشنامه تاب آوری زنجیره تامین است. روایی آن از طریق روش وابسته به محتوا تایید شده و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نوآوری سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه تاب آوری 0.88 برآورد شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری تولیدی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی تاثیر مستقیمی بر تاب آوری زنجیره تامین داشته اند و بیشترین تاثیر یعنی 0.94 مربوط به بعد نوآوری سازمانی و کمترین تاثیر(0.26) مربوط به بعد نوآوری تولیدی بوده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070560 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!