ارزیابی ناپارامتریک بهره وری عوامل و کارایی در صنعت هوایی کشور

پیام:
چکیده:
هدف محوری این پژوهش ارزیابی ناپارامتریک بهره وری و کارایی در شرکت های حمل و نقل هوایی کشور می باشد. بدین منظور از داده های 12 شرکت فعال در بخش حمل و نقل هوایی- مسافربری کشور طی سال های 95- 1390 و روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) بهره برداری شده است. یافته های این مطالعه گویای آن است که میانگین کارایی تکنولوژیکی تولید، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات کارایی فنی خالص به ترتیب  طی دوره مطالعه 08/0، 06/0 و 02/0 درصد افزایش داشته اند. درحالی که میزان پیشرفت فنی با کاهش 4/5 درصدی خود منجر به کاهش 3/4 رشد بهره وری شده و این انحراف نتایج ناشی از آن است که بخشی از کاهش بهره وری از سه کانال دیگر جبران شده است. علاوه بر این میانگین کارایی مدیریتی در بخش حمل و نقل هوایی برابر 986/0 بوده است که به میزان 4/1 درصد کمتر از سطح بهینه است. همچنین نتایج تحقیق گویای سیر نزولی شاخص بهره وری در تعدادی از شرکت های حمل ونقل هوایی است که این امر ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی مدیریتی بوده البته کارایی مدیریتی نقش کمتری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070573 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!