تاثیر مداخله آموزشی در ارتقای تبعیت از برنامه مصرف مکمل آهن در زنان باردار

پیام:
چکیده:
اهداف

تبعیت ناقص از برنامه مصرف مکمل آهن از دلایل اصلی کم خونی فقر آهن در دوران بارداری است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مداخله آموزشی در ارتقای تبعیت از ابعاد مختلف برنامه مصرف مکمل آهن در زنان باردار بود.

مواد و روش ها

 این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، در سال 1396 در بین 100 نفر از مادران باردار در هفته های 20-16 بارداری مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی شهر اسدآباد، همدان انجام گرفت که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 50 نفر) قرار گرفتند. برنامه آموزشی در قالب پیام های نوشتاری به همراه تصاویر، خودپایشی و یک تماس تلفنی به گروه مداخله ارایه شد. سنجش شاخص های خونی با انجام آزمایش خون و سایر متغیرها با استفاده از پرسش نامه صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های مجذور کای، T مستقل و T زوجی تحلیل شدند.

یافته ها

 مداخله توانست در رفتار مادران دو گروه در رابطه با مصرف مکمل آهن همراه با منابع دارای ویتامین C تفاوت معنی داری ایجاد نماید (0.001>P). هرچند علی رغم بهبود وضعیت رفتار مصرف منظم مکمل آهن، عدم مصرف همزمان مکمل آهن به همراه منابع دارای کلسیم و رعایت فاصله بین نوشیدن چای و مصرف مکمل، تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. همچنین مادران دو گروه از نظر مقدار فریتین تفاوت معنی داری داشتند (0.003=p).

نتیجه گیری

برنامه مداخله ای طراحی شده بر پایه تئوری انگیزش محافظت، در ارتقای تبعیت از برنامه مصرف مکمل آهن و کاهش کم خونی در زنان باردار موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070590 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!