تصور از خود در زنان یائسه: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
اهداف

در زنان، افزایش سن با پدیده یائسگی همراه است که به علت همزمانی با بروز علایم پیری، مفهوم بسیار وسیعی می یابد. یائسگی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیاندازد. مطالعه حاضر با هدف تبیین تصور از خود در زنان یائسه انجام شد.

مشارکت کنندگان و روش ها

مطالعه حاضر یک تحقیق کیفی به روش پدیدارشناسی است که در سال 1397 در بین 23 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. شرکت کنندگان براساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به درک کامل از پدیده مورد مطالعه یعنی اشباع ادامه داشت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 صورت گرفت. برای آنالیز از شش مرحله رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ون منن استفاده شد.

یافته ها

 پنج مضمون اصلی توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و عیب ها و حسن ها مطابق با ابزار تصور از خود بک بود. علاوه بر آن، مضمون "سلامت جسمی" از گفته های شرکت کنندگان استخراج شد که جزء طبقه بندی های پرسش نامه بک نبود.

نتیجه گیری

 زنان یائسه به استثنای توانایی ذهنی و کارآمدی شغلی، در سایر مضامین مانند جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و ورزش کردن، خلق و خو و مسایل جسمانی مشکلاتی دارند که حاکی از تصور نامناسب از خود بعد از یائسگی در این زمینه ها است.

زبان:
فارسی
صفحات:
207 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070591 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!