همبستگی بین هوش هیجانی، تکانشگری و باورهای غیرمنطقی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

پیام:
چکیده:
اهداف

مستعدبودن افراد به اعتیاد، زمینه را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می آورد؛ به این معنی که برخی از افراد نسبت به دیگران برای اعتیاد آمادگی بیشتری دارند. از این رو باید به بررسی عوامل زمینه ساز برای آمادگی به اعتیاد در افراد توجه کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین هوش هیجانی، تکانش گری و باورهای غیرمنطقی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم انجام شد.

ابزار و روش ها

در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 357 دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان دزفول در سال تحصیلی 96-1395 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی بار- آن، تکانش گری بارت، باورهای غیرمنطقی و آمادگی برای اعتیاد بودند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد.

یافته ها

 بین آمادگی به اعتیاد با هوش هیجانی همبستگی منفی وجود داشت، ولی همبستگی بین تکانش گری و باورهای غیرمنطقی با آمادگی به اعتیاد، مثبت بود (0.01>P). همچنین تکانش گری شناختی (0.63=β)، مقابله با فشار (0.29-=β)، و مهارت های درون فردی (0.22-=β) توانستند 46% واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند (0.001>p).

نتیجه گیری

 آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم با هوش هیجانی همبستگی منفی و با تکانش گری و باورهای غیرمنطقی همبستگی مثبت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070592 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!