وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیام:
چکیده:
اهداف

سلامت معنوی یکی از جنبه های مهم سلامتی است که بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با وضعیت جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.

ابزار و روش ها

 این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی روی 256 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام شد. نمونه های پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های جمعیت شناختی و سلامت معنوی الیسون و پالوتزین استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

 از بین افراد شرکت کننده در مطالعه 84.0% (215 نفر) دارای سلامت معنوی متوسط بودند. بین جنسیت با بعد سلامت مذهبی (0.002=P) و نمره کل سلامت معنوی (0.014=P) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای وضعیت شغلی دانشجویان و مقطع و رشته تحصیلی با ابعاد سلامت مذهبی، سلامت وجودی و نمره کل سلامت معنوی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (0.01>P). همچنین بین ابعاد سلامت مذهبی، سلامت وجودی و سلامت معنوی همبستگی معنی داری مشاهده شد (0.001>P).

نتیجه گیری

 تنها تعداد کمی از دانشجویان از سطح سلامت معنوی بالایی برخوردارند و اکثریت افراد دارای سطح متوسطی از سلامت معنوی هستند. بین جنسیت، وضعیت شغلی و مقطع و رشته تحصیلی دانشجویان با سطح سلامت معنوی آنها رابطه وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070593 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!