طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای ناایمن رانندگی با موتورسیکلت براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری

پیام:
چکیده:
اهداف

رفتارهای ناایمن موتورسواران یکی از علل اصلی مرگ ومیر آنان است. سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران و برنامه ریزی در جهت کنترل آن در گام نخست نیازمند ابزاری است که با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه منطبق باشد. این پژوهش با هدف طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای ناایمن رانندگی با موتورسیکلت براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی برای تعیین گویه های ابزار، پس از بررسی منابع علمی و نیازسنجی اعتقادات در جامعه مورد بررسی، پرسش نامه 32آیتمی شامل ابعاد اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری طراحی شد که روایی آن از طریق روایی محتوی (کمی و کیفی)، روایی صوری و روایی سازه (تحلیل عامل تاییدی) و پایایی آن به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها

پس از طی مراحل روایی و پایایی پرسش نامه، 21 سئوال باقی ماند. مقدار شاخص روایی محتوایی بین 1-0.97 به دست آمد. همچنین نتایج بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی 0.071=RMSEA و 1.97=X2/df را نشان داد (0.001>P). پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی (0.87-0.70=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (0.922=ICC) به دست آمد.

نتیجه گیری

پرسش نامه طراحی شده برای سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری، از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و مورد تایید است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -237
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070594 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!