سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در مادران کودک شیرخوار

پیام:
چکیده:
اهداف

سواد سلامت نه تنها توانایی خواندن، بلکه مجموعه ای از مهارت های پیچیده را شامل می شود که برای درک پیام های بهداشتی و انتخاب تصمیم درست، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی سطح سواد سلامت مادران دارای کودک شیرخوار مراجعه کننده به مراکز سلامت گیلان بود.

ابزار و روش ها

 این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1397 روی 253 مادر دارای کودک شیرخوار که به منظور انجام مراقبت های معمول به مراکز سلامت شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراجعه کردند، انجام شد. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد سواد اطلاعاتی HELIA، بین مادران واجد شرایط ورود به مطالعه، توزیع شد. آنالیز داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی صورت گرفت.

یافته ها

 میانگین نمره سواد سلامت مادران 13.04±72.33 بود. بین سواد سلامت با سطح تحصیلات و وضعیت شغلی مادران رابطه معنی داری وجود داشت (0.05>p).

نتیجه گیری

سطح سواد سلامت در مادران کودکان شیرخوار در حد مطلوب است، ولیکن این سواد به عوامل مختلفی وابسته بوده و می تواند طی زمان تغییر یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -245
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070595 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!