ارتباط کیفیت زندگی و استفاده از تلفن همراه هوشمند در سالمندان

پیام:
چکیده:
اهداف

سالمندی دوره مهمی از زندگی است و توجه به مسایل و نیازهای این دوره از نظر اجتماعی اهمیت فراوانی دارد، زیرا می توانند کیفیت زندگی سالمند را تحت الشعاع قرار دهند. امروزه میزان استفاده از تلفن همراه به خصوص تلفن های همراه هوشمند در بین سالمندان نیز افزایش یافته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی و استفاده از تلفن همراه هوشمند در سالمندان انجام شد.

ابزار و روش ها

 این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1397 روی 408 نفر از سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر یزد انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک، وضعیت داشتن تلفن همراه، استفاده از اینترنت و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه (WHOQOL-BREF) بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی یو و کروسکال والیس انجام شد.

یافته ها

 میانگین نمره کلی کیفیت زندگی 77.93±295.62 بود. 90.2% شرکت کنندگان از موبایل استفاده می کردند. مولفه های کیفیت زندگی برحسب جنسیت، نوع منزل، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، میزان درآمد، داشتن موبایل، مدت و زمینه استفاده از آن و این که سالمند با چه کسی زندگی می کند، اختلاف معنی داری داشتند (0.05>P).

نتیجه گیری

بین استفاده از تلفن همراه، زمینه و مدت زمان استفاده از آن با کیفیت زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد که این تاثیر متقابل می تواند از طریق کاربرد تلفن همراه در زمینه های افزایش آگاهی، برقراری ارتباط یا سرگرمی یا ایجاد روابط اجتماعی بیشتر با خانواده، فامیل و همسالان باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070596 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!