عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه)

پیام:
چکیده:
هدف

 پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان‌های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد

رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام‌مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی این پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد.

یافته‌های پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه‌های تامین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه‌ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد‌های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه‌های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تاثیر قرار می دهند.

محدودیت‌ها و پیامدها

یافته‌های این مطالعه با اتکا به دیدگاه‌ها و تجربیات افراد نسبتا محدودی حاصل شده و این ضعف می‌توانست تعمیم‌پذیری آماری یافته‌های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه‌ها گرداوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. 

پیامدهای عملی و ارزش مقاله

ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070645 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!