بررسی نقش میانجی گرایانه جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگی های خلق و خو با خودتخریبی دانش آموزان نوجوان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد

چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که با هدف بررسی نقش میانجی‌گرایانه جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگی‌های خلق‌و‌خو با خود‌تخریبی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد.

روش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد بود که در نیمه دوم سال 1396 به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر مشهد بودند و نمونه آماری این تحقیق شامل 210 نفر از این دانش‌آموزان دختر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست فعال‌سازی غیرفعال‌سازی صفات تایر (1989)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) و پرسشنامه رفتارهای خودتخریبی اونس (1995) استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاکی از این بود که جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگی‌های خلق‌و‌خو با خودتخریبی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد نقش میانجی‌گرایانه دارد. همچنین، یافته‌ها حاکی از این بود که بین ویژگی‌های خلق‌و‌خو با خود‌تخریبی آزمودنی‌ها رابطه معناداری وجود دارد (05/0P>).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070684 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!