بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی مادران با تعلل‏ ورزی و اضطراب امتحان دانش‏ آموزان دختر دوره‏ ی متوسطه‏ ی اول شهر نورآباد ممسنی

نویسنده:
چکیده:

هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه‏ ی ابعاد کمالگرایی مادران با تعلل‏ ورزی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان دختر دوره‏ ی متوسطه‏ ی اول شهر نورآباد ممسنی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ‏‏ی آماری پژوهش، شامل 1127 نفر از دانش ‏آموزان دختر دوره ‏ی متوسطه‏ ی اول شهر نورآباد بود که براساس جدول مورگان، 285 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه‏ انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ‏ی‏ کمال گرایی هیل و همکاران (2004)، پرسشنامه‏‏ ی تعلل ‏ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، و پرسشنامه ‏ی‏ اضطراب امتحان فریدمن (1997)، بود. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معناداری 01/0 بین ابعاد کمال گرایی مثبت با تعلل ‏ورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان همبستگی منفی و معنادار و بین ابعاد کمالگرایی منفی با تعلل‏ ورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. در مجموع، یافته‏ ها حکایت از آن داشت که افزایش کمال گرایی سازگار منجر به کاهش تعلل‏ ورزی‏ و اضطراب ‏امتحان دانش ‏آموزان می‏ شود ولی افزایش کمال گرایی ناسازگار (منفی) منجر به افزایش تعلل‏ ورزی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان می ‏شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070692 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!