رابطه فرسودگی شغلی و سایش اجتماعی با سکون زدگی شغلی در کارکنان مدارس شبانه روزی

چکیده:

امروزه یکی از مهم ترین اصول موثر در حفظ و بهبود منابع انسانی در سازمان ها، مدیریت و کنترل فشارهای روحی و پیشگیری از سکون زدگی و سایش اجتماعی در محل کار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سایش اجتماعی با سکون زدگی شغلی در کارکنان مدارس شبانه روزی مقطع متوسطه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کلیه کارکنان (آموزشی و اداری) مدارس شبانه روزی در سال تحصیلی 96- 1397 به تعداد 114 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمارشی و در نهایت با همکاری کارکنان، 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (2013)، پرسشنامه سکون زدگی شغلی باردویک (1986) و پرسشنامه سایش اجتماعی بهشتی فر (1390) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سایش اجتماعی با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین بین مولفه های فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، عدم موفقیت فرد، مسخ شخصیت و درگیری) با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070702 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!