فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی

پیام:
چکیده:
اهداف

هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی و نحوه توزیع جنسی و سنی عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی بود.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- مقطعی در کلیه بیماران بستری شده در بخش سی سی یو یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی با تشخیص سندرم حاد کرونری بین سال های 1397-1396 انجام شد. داده های اولیه و زمینه ای بیماران شامل جنس، سن و عوامل خطر مرتبط با سندرم حاد کرونری (شامل فشار خون بالا، غلظت چربی بالا، دیابت، مصرف سیگار، مصرف اپیوم و چاقی) گردآوری شدند. مقایسه متغیرهای کمی با استفاده از t-test و مقایسه متغیرهای کیفی با استفاده از chi-square test در قالب نرم افزار SPSS 23 انجام شد. در پایان، مقایسه فراوانی فاکتورهای خطر قابل اصلاح با جامعه آماری مشابه در ایران، ترکیه و همچنین با جامعه فاقد بیماری قلبی ایرانی با استفاده از آزمون مقایسه نسبت ها بررسی شد.

یافته ها

در مجموع 612 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری با میانگین سنی 88/11±60/62 سال (در محدوده 27 تا 93 سال) وارد مطالعه شدند که 349 مورد (0/57%) مرد بودند. فشار خون بالا (2/66%)، چربی خون بالا (1/43%) و دیابت ملیتوس (0/42%) به ترتیب شایع ترین ریسک فاکتورها در مطالعه حاضر بودند. همبستگی معنادار اما معکوسی بین سن بیماران و شاخص توده بدنی آنان برقرار بود (179/0-=r؛ 001/0>p).شیوع فشارخون بالا، چربی خون بالا، دیابت ملیتوس و چاقی نسبت به جمعیت مشابه در ترکیه و جمعیت فاقد سندرم حاد کرونری در ایران تفاوت معنادار داشت. همچنین شیوع فشار خون بالا و چاقی نسبت به جامعه دارای سندرم حاد کرونری در ایران افزایش معنادار داشت ولی چربی خون بالا و دیابت تفاوت معنادار نداشت.

نتیجه گیری

شایع ترین فاکتورهای قلبی و عروقی اصلاح پذیر در بین جامعه منتخب مطالعه حاضر شامل فشار خون بالا، چربی خون بالا، دیابت ملیتوس و چاقی است. فراوانی هر چهار ریسک فاکتور شایع در زنان بیشتر از مردان است. مصرف سیگار و چاقی در بیماران جوان تر و عامل فشار خون بالا در بیماران مسن تر شایع تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070827 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!