رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان های ناجا

پیام:
چکیده:
اهداف

تغذیه سالم و مناسب ضامن سلامتی و بهبودی روند بیماری فرد بیمار است و هرگونه کوتاهی در زمینه تهیه و توزیع آن ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. از آنجایی که بیمار، مشتری اصلی خدمات در بیمارستان است، یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان ها، رضایت بیماران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان های ناجا بود.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی در کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان های نیروی انتظامی در نیمه اول بهمن ماه 1397 که حداقل به مدت یک هفته در این بیمارستان ها بستری بودند، انجام شد. بر اساس جدول مورگان 136 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه جمعیت شناختی و همچنین پرسش نامه محقق ساخته ای با مقیاس طیف لیکرت شامل 20 گویه در چهار مولفه کمیت و کیفیت طبخ و همچنین کمیت و کیفیت توزیع استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف، t تک نمونه ای، فریدمن و همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه رضایتمدی بیماران در قالب نرم افزار SPSS 22 انجام شد.

یافته ها

نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که فرضیه رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان های ناجا با میانگین 90/3 و سطح معناداری 00/0 تایید شد. رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه برای همه بیمارستان ها نیز به طور جداگانه بررسی شد و نتیجه نهایی در سطح مطلوب گزارش شد اما بین میانگین رضایت مندی بیماران از وضعیت تغذیه بیمارستان ها تفاوت معناداری وجود داشت (042/0=p). نتایج نشان داد که رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با میانگین 2/4 به طور معناداری از سایر بیمارستان ها به استثنای بیمارستان های امام سجاد (ع) (با میانگین 8/4) و حضرت سیدالشهدا (ع) (با میانگین 9/3) مطلوب تر بود (05/0>p). همچنین رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان امام سجاد (ع) نیز به طور معناداری از بیمارستان های ایران (با میانگین 71/3) و الغدیر (با میانگین 75/3) بهتر بود (05/0>p) و وضعیت تغذیه سایر بیمارستان ها تفاوت معناداری نداشتند (05/0<p). نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب کمیت طبخ، کمیت توزیع، کیفیت توزیع و کیفیت طبخ دارای بیشترین سطح رضایتمندی از منظر بیماران بودند.

نتیجه گیری

میزان رضایتمندی بیماران از کمیت و کیفیت طبخ و توزیع غذا در بیمارستان های ناجا در سطح مطلوب است اما میزان رضایت از کیفیت طبخ و توزیع نسبت به کمیت آنها در سطح پایین تری قرار دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070830 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!