بررسی شاخص ها و استانداردهای برنامه های اعتباربخشی در مراکز بهداشتی و درمانی نظامی: مطالعه مروری روایتی

پیام:
چکیده:
اهداف

بیمارستان های نظامی با توجه به این که از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و دارای ساختار و اهداف خاصی هستند، بایستی بر اساس معیارها و ویژگی های خاص خود مورد ارزیابی و اعتباربخشی قرار گیرند. مطالعه پیش رو با هدف بررسی شاخص ها و استانداردهای برنامه های اعتباربخشی مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی نظامی انجام گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه مروری روایتی، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده از سال 2000 تا 2019 میلادی که در پایگاه های PubMed، Scopus و Google Scholar، با استفاده از ترکیب مختلفی از کلیدواژه های اعتباربخشی، ارزیابی کیفیت، بیمارستان، مرکز مراقبت های بهداشتی، پزشکی نظامی، ارتش و نیروهای مسلح، قابل دسترس بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر جستجوی دستی، به وبسایت برخی بیمارستان ها و مراکز نظامی نیز مراجعه شد. پس از بازیابی اولیه 354 مقاله و مستند، سه محقق به طور مستقل به بررسی کیفی آنها مطابق با اهداف مطالعه پرداختند و مطالعات نامرتبط از بررسی نهایی حذف و اطلاعات لازم از 16 منبع باقی مانده استخراج یافت. گردآوری داده ها با استفاده از یک فرم استخراج داده که بر اساس اهداف مطالعه طراحی شده بود، انجام شد.

یافته ها

مهم ترین سازمان اعتباربخشی که مراکز مراقبت نظامی جهان را مورد اعتباربخشی قرار داده است، کمیسیون مشترک بین المللی اعتباربخشی موسسات مراقبت بهداشتی و درمانی (JCAHO) بود. معیارهای اصلی مورد توجه در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی در دو دسته اصلی معیارهای اختصاصی و عمومی شامل 20 ردیف قرار گرفتند، که از جمله می توان به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت، درمان، خدمات، مدیریت و رهبری و بهبود کیفیت و ایمنی بیمار اشاره نمود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت و ساختار آنها توجه ویژه شود. همچنین مراکز مربوطه بایستی بر اساس یک استاندارد تغییر یافته و اصلاح شده واحد، مورد اعتباربخشی قرار گیرند، هرچند که این ویژگی ها دلیل بر این نیست که اعتباربخشی توسط سایر سازمان های اعتباربخشی در بیمارستان های نظامی انجام نشود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070832 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!