بررسی تاثیر هوش معنوی بر عوامل موثر بر پیشگیری از فساد اداری

نویسنده:
چکیده:
مقاله پیش رو در پی بررسی تاثیر هوش معنوی در عوامل موثر و پیشگیر از فساد اداری است. این پژوهش، پیمایشی با رویکرد کتابخانهای (اسنادی) و میدانی است. در همین راستا به منظورتحقق این امر، 130 نفر از کارکنان پلیس تخصصی اطلاعات و امنیت عمومی شهر تهران با جایگاه های 16، 17 و 18 به صورت کل شمار مورد انتخاب قرار گرفتند. در گام بعد، برای سنجش میزان هوش معنوی گروه هدف از پرسشنامه 42 ماده ای «هوش معنوی بدیع و همکاران» با چهار زیرمجموعه «تفکر کلی و بعد اعتقادی»، «توانایی مقابله و تعامل با مشکلات»، «پرداختن به سجایای اخلاقی» و «خودآگاهی و عشق و علاقه» با پایایی 769/0 سود برده شد. همچنین بهمنظور به دست آوردن نظر افسران ارشد و فرماندهان بالا رتبه در مورد عوامل موثر و پیشگیر در فساد اداری از پرسشنامهای تحت عنوان «عوامل موثر بر فساد اداری» با پایایی 973/0 به همراه 31 گویه و دو محور اساسی «عوامل رفتاری» و «عوامل ساختاری» و نه عامل استفاده شد. در وهله تحلیل توصیفی داده ها، مواردی هم چون مباحث دموگرافیک و جمعیت شناختی، میانگین، بیشینه و کمینه به تفکیک هر پرسشنامه و زیر مجموعه هایش محاسبه گردید. در گام ثانویه تحلیل استنباطی، همبستگی میان دو متغیر هوش معنوی (متغیر مستقل) و عوامل پیشگیر از فساد اداری (متغیر وابسته) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که توانایی مقابله و تعامل با مشکلات با میانگین 43/38 بیشترین و خود آگاهی و عشق و علاقه با میانگین 4/22 کمترین میزان را از ابعاد هوش معنوی را به خود اختصاص داده است و بر خلاف انتظار مقدار 168/ 0- در سطح معناداری 358/ 0 معرف واگرایی این دو متغیر در نظر آزمودنیها بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070856 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!