بررسی نگرش مردم نسبت به سلامت اداری در اردبیل (با تاکید بر کلانتریها)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف سنجش نگرش مردم نسبت به وضعیت سلامت اداری کلانتریهای اردبیلانجام شده که از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تمام افراد بیش از 18 سال شهرستان اردبیل هستند که 400 نفر از آنان در دو گروه عموم مردم (با روش نمونه گیری هدفمند) و مراجعین به کلانتریها (با روش نمونه گیری تصادفی) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اطمینان از اعتبار و پایایی آن در در سطح شهرستان اردبیل اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمونهای t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس نگرش مردم اردبیل سلامت اداری در این شهر در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد لیکن روند سلامت اداری در حال کاهش است و برخورد جامعه وحاکمیت با مصداقهای فساد اداری در سطح شهر در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین از نظر مردم، بین وضعیت سلامت اداری کل ادارات و سازمانهای اردبیل با کلانتریهای این شهر هیچ تفاوتی نیست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070869 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!