بررسی نقش خدمات الکترونیک انتظامی در ارتقای سلامت اداری در ناجا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بین عرضه خدمات الکترونیکی انتظامی و ارتقای سلامت اداری و عرضه راهکارهایی برای ارتقا و توسعه خدمات الکترونیکی، آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه و در نهایت ارتقای سلامت اداری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مسئولان و مدیران (جایگاه های 17و18) شاغل در بازرسی پلیسهای تخصصی (راهور، آگاهی، اطلاعات و امنیت عمومی، پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر و فتا) بازرسی سازمان وظیفه عمومی و بازرسی کل ناجا هستند که به صورت تمام شماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های آزمون تک نمون های نشان می دهد که مقدار میانگین واقعی(43.41) از مقدار میانگین مفروض (25) بیشتر است. نتایج نشان داد که بین ارتقا و توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای سلامت اداری (همبستگی852/.) و بین فرهنگ سازی و آموزش و ارتقای سلامت اداری (همبستگی626/.) وجود دارد به این معنا که ارتقا و توسعه خدمات الکترونیک و فرهنگ سازی و آموزش بر یکدیگر و همچنین ارتقای سلامت اداری در سازمان اثر مثبت دارد. 87 درصد افراد نقش عرضه خدمت الکترونیکی را در ارتقای سلامت اداری تایید کردند و بر ضرورت فرهنگ سازی، آموزش، ارتقا و توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارتقای سلامت اداری در سازمان ناجا تاکید داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070870 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!