بررسی رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان مرکز فوریتهای پلیسی (110) تهران بزرگ)

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان سازمانهای تابع خود و با تمرکز بر کارکنان سازمان فوریتهای پلیسی ناجا(110) به مرحله اجرا درآمده است. در راستای این هدف جامعه آماری (تعدادی از کارکنان سازمان فوریتهای پلیسی ناجا (110) در تهران) که حدود 2800 نفر بودند را به 3 گروه کارکنان خدماتی، اداری و وظیفه (واکنش سریع) تقسیمبندی نمودهایم و از این میان، 1200 نفر از کارکنان که به روش تصادفی منظم از روی فهرست اسامی کارکنان سازمان انتخاب شده بودند، در این پژوهش مشارکت نمودند. روش پژوهش همبستگی بوده و پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگیکاری (با 21 سوال)، پرسشنامه نحوه عملکرد مدیران ارشد (با 18 سوال) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (با 12 سوال) بوده است. به منظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 0.94، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 0.91 و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه عملکرد مدیران ارشد 0.89 حاصل شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج نشان داد، بین مزد کافی و مناسب و کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران ارشد، رابطه معناداری وجود دارد، همچنین بین امکان رشد و پیشرفت، دموکراسی درکار، عملکرد مدیران ارشد و عملکرد کارکنان، رابطه مستقیم و مثبتی برقرار است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070878 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!