رابطه عملکرد دفتر نظارت همگانی (197) با ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد دفتر نظارت همگانی با جلب سرمایه اجتماعی شهروندان در شهر کرمانشاه اجرا شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به صورت، توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری متشکل از 1805 نفر از شهروندان تماس گیرنده با دفتر نظارت همگانی بازرسی انتظامی استان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه 317 نفر)برابر جدول کاتمن(انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که بین عملکرد دفترهای نظارت همگانی با جلب اعتماد اجتماعی شهروندان، مشارکت اجتماعی نسبت به پلیس و ارتقای روابط اجتماعی مردم و پلیس و در نهایت جلب سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و دفتر نظارت همگانی) 197 (صرفا به عنوان یک واحد نظارتی با ساختار نظارت و ارزیابی و کنترل و بازرسی نیست، بلکه با ایجاد و تحکیم حلقه اتصال بین مردم و پلیس، ضمن توجه به خواسته های مردم و شناسایی نیازهای شهروندان و انتقال پیشنهاد، انتقاد و پیگیری رسیدگی به شکایت مردم، متعهد م یگردد که با ارزیابی همه جانبه خواسته های مردم، اطمینان آنها را نسبت به عملکرد پلیس افزایش و به طور غیر محسوس، بر عملکرد پلیس نظارت نماید، هم چنین نتایج پژوهش حاکی است که دفتر نظارت همگانی، تشکیلاتی است که می تواند با کاهش تنشهای بین مردم و پلیس به طور منطقی و اصولی به انتظارات منطقی شهروندان پاسخ داده و رویکرد جامع محوری پلیس را استمرار بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!