رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمندسازی مدیران و فرماندهان

پیام:
چکیده:

این پژوهش از نظر هدف”کاربردی” و از نظرشیوه گردآوری اطلاعات «توصیفی » و از نظر زمانی به این دلیل که در مقطع زمانی خاص و معینی انجام می شود، مقطعی و با توجه به هدف پژوهش از نوع «همبستگی » است. جامعه آماری شامل مدیران و فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین در مجموع به تعداد 450 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 207 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش پرسشهای جمعیت شناسی و بخش اصلی که شامل 45 سوال) 30 سوال سازمان یادگیرنده و 15 سوال توانمندسازی(است که بر اساس الگوی سنگه و ه مچنین توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است که روایی آنها مورد تایید استادان و خبرگان مدیریت قرار گرفت و پایایی آنها نیز با آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 89 صدم تایید شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین شایستگی های فردی، الگوهای ذهنی، یادگیری تیمی، آرمانهای مشترک و تفکر سیستمی با توانمندسازی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070885 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!