بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران

پیام:
چکیده:

هدف کلی این پژوهش، سنجش میزان تجربه شخصی و غیر شخصی رویارویی مردم با سلامت در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران)ورامین(بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام افراد بیش از 18 سال در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران بود که شامل دو گروه مراجعان به پلیسهای تخصصی و عموم مردم بوده است. برای مراجعان به واحدها از روش نمونه گیری هدفمند و برای نمونه های عموم مردم از روش نمونه گیری در دسترس سامانمند به صورت تصادفی استفاده شد. حجم نمونه های تحقیق 403 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در تحلیل داده ها علاوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی به محاسبه شاخصهای استنباطی اقدام شده است. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS از آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام شاخصهای تجربه شخصی در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران)ورامین(بالاتر از شاخصهای تجربه غیر شخصی قرار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070886 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!